Stel uw vraag


 

Contactgegevens Stichting WOPiT


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 20567860

directeur@wopit.nl

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG
ISO 9001 certificatie logo

Visie

Begeleiding gericht op herstel en maatschappelijke inclusie, in het kader van Krachtwerk en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (sinds 2019 ook wel Steunend Relationeel Handelen genoemd), vormt een belangrijk onderdeel van het primaire proces van begeleiding aan members, naast het normale menselijke contact op basis van evenwaardigheid. De begeleiding richt zich op de specifieke vraag van iedere member. Bij Stichting WOPiT hebben de mensen die begeleiding vragen de titel member. De begeleiding wordt, voor zover van toepassing, nauwkeurig afgestemd met de behandeling vanuit de GGZ, opdat iedere individuele member de regie over zijn/haar eigen herstelproces behoudt. De domeinen wonen en zorg, evenals behandeling en begeleiding zijn gescheiden domeinen vanuit de visie die basis is van de methodiek. De member functioneert als zelfstandig burger en huurder.

De krachtgerichte ondersteuning wordt ook extern ambulant aangeboden aan mensen die (nog) geen gebruik kunnen of willen maken van een woning via Stichting WOPiT.

Stichting WOPiT levert een actieve bijdrage binnen een internationaal netwerk aan de verdere ontwikkeling van krachtgerichte ondersteuning van herstel en maatschappelijke inclusie met betrekking tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Stichting WOPiT zet desgewenst members in als ervaringswerker en (vrijwillige) hulpverlener ondersteund vanuit alle krachten uit het professionele en ervaringsdeskundige netwerk.

Woonvisie

In de woonvisie van Stichting WOPiT zijn de huurders goed en volwaardig gehuisvest als basis voor het (verder) werken aan herstel. Dit betekent een volwaardige eigen woning. Er heerst gastvrijheid en ontmoeting en betrokkenheid worden er gestimuleerd. Daarom heeft een wooncluster van Stichting WOPiT een ruimte voor ontmoeting binnen een 'huiselijke sfeer'. Door haar omvang van 10 – 24 zelfstandige woonruimten heeft het wooncluster een 'menselijke maat'. In deze kleine gemeenschap gaan zowel members als woonteam betrokken met elkaar om.

Zorgvisie

In de zorgvisie van Stichting WOPiT wordt de member met een psychiatrische kwetsbaarheid gezien als een mens met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Hij/zij wordt in staat gesteld om een autonoom leven te leiden.
De persoonlijke mogelijkheden en capaciteiten die door de beperking op de achtergrond kunnen zijn geraakt, worden met respect voor wat de member wel en niet kan, weer in waardigheid hersteld ofwel gerehabiliteerd. Er wordt daarom gesproken van herstel op basis van Krachtwerk en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH),sinds 2019 ook wel Steunend Relationeel Handelen genoemd. 

Deze methodiek is een evidence based methodiek die uitwijst dat het lijden van mensen met een psychiatrische aandoening afneemt wanneer het "gezonde functioneren" wordt hersteld en uitgebreid. De (gewenste) begeleiding van en zorgverlening aan de members wordt daarom vanuit deze positieve kijk aangeboden. De "gezonde functioneringsmomenten" worden opgespoord en samen in kaart gebracht in een persoonlijk profiel. Steeds wordt gezocht naar kansen om het welbevinden van de member te stimuleren en verder te ontwikkelen. Dit kan plaatsvinden door het voeren van gesprekken maar vooral ook door te handelen, zoals het bepalen van toekomstdoelen en wensen en hier samen een plan van aanpak voor te maken. Stichting WOPiT past deze aanpak gestructureerd toe door te werken met professionals en ervaringsdeskundigen die hierin zijn opgeleid en getraind en de juiste attitude hebben.

Samenvatting

Samengevat ligt bij Stichting WOPiT de focus op het herstel en bevorderen van wat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen en willen vanuit eigen regie. Er wordt samengewerkt binnen een steunende en evenwaardige relatie.

De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT wordt erdoor gekenmerkt dat naast de menselijke maat van het wooncluster, er gezamenlijk wordt gestreefd naar een positieve leef- en woonomgeving, met stimulering van ontmoeting en een gevoel van onderlinge betrokkenheid. Hierdoor wordt werk gemaakt van het beter en socialer functioneren van de member en wordt gewerkt aan het verminderen en voorkomen van een sociaal isolement door participatie in sociale, maatschappelijke context. Maatschappelijke voorzieningen, persoonlijk netwerk en ketenpartners worden actief betrokken bij de acties in het plan van aanpak.

menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy
menu tripleproamymenu hover tripleproamy