Stel uw vraag


 

kantoor@wopit.nl


Tuindorpstraat 61

Gebouw C 01

7555 CS Hengelo

06 - 23712402 (ma/wo/vr van 09.00 - 13.00) of 

06 - 20567860 (overdag van 09:00 - 17:00 uur)

           

                 logo iso hkz

Stichting Wopit

Stichting WOPiT heeft alsmissiehet bevorderen  van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. Dewoon- en zorgvisievan Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonvoorzieningen met een gemeenschappelijke ruimte binnen een "huiselijke" sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

 ANBIKlachtenportaal ZORG

Visie

Begeleiding, gericht op herstel en maatschappelijke inclusie, in het kader van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen vormt een belangrijk onderdeel van het primaire proces van begeleiding aan members. De begeleiding richt zich op de specifieke vraag van iedere member. Bij Stichting WOPiT hebben de mensen die begeleiding vragen de titel member. De begeleiding wordt, voor zover van toepassing, nauwkeurig afgestemd met de behandeling vanuit de GGZ, opdat iedere individuele member de regie over zijn/haar eigen herstelproces behoudt.

De krachtgerichte ondersteuning wordt ook ambulant aangeboden aan mensen die (nog) geen gebruik kunnen of willen maken van een woning van de Stichting WOPiT. Stichting WOPiT levert een actieve bijdrage binnen een internationaal netwerk aan de verdere ontwikkeling van krachtgerichte ondersteuning van herstel en maatschappelijke inclusie met betrekking tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Stichting WOPiT leidt members op tot ervaringswerker en hulpverlener met inzet van alle krachten uit het professionele en ervaringsdeskundige netwerk.

Woonvisie

In de woonvisie van Stichting WOPiT zijn de huurders goed en volwaardig gehuisvest als basis voor het (verder) werken aan herstel. Dit betekent een volwaardige eigen woning, die er netjes uitziet en er ook zo uit blijft zien. Er heerst gastvrijheid en de gemeenschapszin wordt er gestimuleerd. Daarom heeft een woonvoorziening van Stichting WOPiT een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting binnen een 'huiselijke sfeer'. Door haar omvang van 10 – 20 zelfstandige woonruimten heeft de woonvoorziening een 'menselijke maat'. In deze kleine gemeenschap kan zorg met meer respect geboden worden en gaan zowel members als woonteam betrokken en als "familie" met elkaar om.

Zorgvisie

In de zorgvisie van Stichting WOPiT wordt de member met een psychiatrische kwetsbaarheid gezien als een mens met eigen mogelijkheden en capaciteiten, ondanks de beperking. Hij/zij wordt in staat gesteld om een autonoom leven te leiden.
De persoonlijke mogelijkheden en capaciteiten die door de beperking op de achtergrond zijn geraakt, worden, met respect voor wat de member wel en niet kan, weer in waardigheid hersteld ofwel gerehabiliteerd. Er wordt daarom gesproken van herstel op basis van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).

Deze visie wordt ondersteund door recent wetenschappelijk en neurologisch onderzoek dat uitwijst dat het lijden van mensen met een psychiatrische aandoening afneemt wanneer het "gezonde functioneren" wordt hersteld en uitgebreid. De (gewenste) begeleiding van en zorgverlening aan de members wordt daarom vanuit deze positieve kijk aangeboden. De "gezonde functioneringsmomenten" worden opgespoord en samen in kaart gebracht in een persoonlijk profiel. Steeds wordt gezocht naar kansen om het welbevinden van de member te stimuleren en verder te ontwikkelen. Dit kan plaatsvinden door het voeren van gesprekken maar vooral ook door te handelen, zoals het bepalen van toekomstdoelen en wensen en hier samen een plan van aanpak voor te maken. Stichting WOPiT past deze aanpak gestructureerd toe door te werken met professionals en ervaringsdeskundigen die hierin zijn opgeleid en getraind en de juiste attitude hebben.

Samenvatting

Samengevat ligt bij het SRH de focus op het herstel en bevorderen van wat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen en willen. Daarmee worden ze maximaal gewaardeerd en gerespecteerd. Op een indirecte wijze worden daardoor eventuele crises voorkomen of verminderd omdat de member steeds beter in staat is om de problemen te hanteren. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT wordt erdoor gekenmerkt dat naast de menselijke maat van de woonvoorziening, een optimaal beheer van de woon- en leefomgeving en een optimale privacy ook gebruik gemaakt wordt van de gezelligheid van andere members; het familiegevoel. Hierdoor wordt werk gemaakt van het beter en socialer functioneren van de member en wordt gewerkt aan het verminderen en voorkomen van een sociaal isolement. Maatschappelijke voorzieningen worden actief betrokken bij de acties in het plan van aanpak.

menu png tripleproamy
menu tripleproamy
menu tripleproamy